workshop – The Seriousness of Play Maria Pask

Zaterdag 5 juni vond de workshop LIVING HISTORY van Maria Pask plaats in Kunstfort bij Vijfhuizen. De workshop maakt deel uit van het programma van de tentoonstelling Dreams are My Reality.

Maria Pask heeft zich in de afgelopen jaren op een bijzonder artistiek terrein begeven, dat van de collectieve creativiteit. Haar werk gaat over samen iets beleven en samen iets maken. In dit geval beleven de deelnemers aan de workshop de geschiedenis van de Stelling van Amsterdam en Fort bij Vijfhuizen aan den lijve. De film die naar aanleiding van deze workshop wordt gemaakt, zal getoond worden op de expertmeeting ‘The Seriousness of Play’ die 10 september 2010 zal plaatsvinden.

www.kunstfort.nl

 

 

Example Characteristics Table / Voorbeeld Karakterlijst 

Mouth / Mond: Constant slight grin, upper and bottom lips pressed together. / Lichte grijns, boven en onderlip samengeperst.
Head / Hoofd: A bit tilted to the left. / Een klein beetje naar links gericht.
Shoulders / Schouders: Wide open. Left shoulder a bit higher up. / Een open gebaar. Linker schouder iets hoger opgetild.
Arms and hands / Armen en handen:  Elbows bent at times, hands tensed. Fingers touch the other fingers on the same hand. / Ellebogen soms gebogen, handen gespannen. Vingers raken de andere vingers van dezelfde hand.
Chest / Borstkast: Sticking out  (to the front). / Naar voren gericht.
Belly / Buik: Held in. / Ingehouden.
Hips / Heupen: A bit tense, tucked in because of my bad back. / Een beetje gespannen, naar achteren vanwege mijn slechte rug.
Standing position / Houding: Parallel, but often balancing on one leg./ Parallel, maar vaak balancerend op een been.
Typical gesture / Typisch gebaar 1: A smile. / Een glimlach.
Typical gesture / Typisch gebaar 2: I bite the side of my forefinger when thinking. / Ik bijt op de zijkant van mijn ringvinger als ik nadenk.
Typical gesture / Typisch gebaar 3: Vocal confirmation of thoughts e.g. hmmm. / Auditieve bevestiging van gedachten zoals hmmm.
Typical gesture / Typisch gebaar 4: Scratching the top of my head. / Mijn kruin krabben.
Typ. sentence / Kenmerkende zin 1: But where is everybody? / Maar waar is iedereen?
Typ. sentence / Kenmerkende zin 2: I don’t necessarily agree with you, but please convince me. / Ik ben het niet helemaal met je eens, overtuig me maar.
Typ. sentence / Kenmerkende zin 3: I finish my cigarette and then we go. / Nog even mijn sigaret oproken, dan gaan we.
Typ. sentence / Kenmerkende zin 4: I don’t smoke! / Ik rook niet!
Voice / Stem: From very high to very low depending on mood- a bit funny. / Wisselend van heel hoog tot heel laag afhankelijk van stemming een beetje merkwaardig.
Quality / Eigenschap: Energetic but relaxed. / Vol energie maar ontspannen.
Typical Activity / Kenmerkende Activiteit 1: Meditating. / Mediterend.
Typical Activity  / Kenmerkende Activiteit 2: Touching my breast to check for lumps. / Mijn borsten bevoelend, op zoek naar knobbels.
Walk / Manier van lopen: Hesitant, irregular in speed (sometimes slow, then fast). / Aarzelend, onregelmatig tempo (soms langzaam, dan snel).

 

Achtergrond Maria Pask

Als Maria Pask een kunstwerk maakt, heeft dat de vorm van een bijeenkomst. Het kan om een manifestatie, een repetitie voor een musical of, zoals in dit geval, om een workshop gaan. Zo organiseerde zij in 2001 in de achtertuin van Marres in Maastricht een nudistenkamp. In 2007 maakte zij ter gelegenheid van de Münster Skulpturprojekte 07  ‘Beautifull City’. Het werk bestond uit enkele tenten waarin gespecialiseerde sprekers optraden die vertelden over religies van over de hele wereld. En om even naar de tentoonstelling ‘Dreams’ te verwijzen, in Kunstfort bij Vijfhuizen wordt de film ‘little Millett’ getoond, een registratie van het project dat zij in 2008 met studenten van het Appel curatoren programma deed.

In kader van ‘Dreams’ doet zij de workshop ‘living history’ die de geschiedenis van de Stelling van Amsterdam en fort bij Vijfhuizen als uitgangspunt heeft. Dat deze bijeenkomst een workshop wordt genoemd, vraagt om uitleg. Workshops zijn kleine bijeenkomsten met een praktisch leerdoel. Onder leiding van een kunstenaar, coach of trainer leer je om met het een of ander om te gaan: Door middel van oefeningen leer je schilderen – op workshops tijdens de zomermaanden; door middel van spelletjes leer je omgaan met collega’s – in het geval van een bedrijfsuitje; of iemand leert je hoe je neurosen en ander persoonlijk ongemak te lijf kunt gaan. Zelfs succes en levensgeluk worden in workshops onderwezen.

Van de workshop van Maria Paks kan je leren, maar je komt bedrogen uit als je denkt dat het alleen om jou gaat. Het gaat over kunst. Pask registreert op eigenzinnige wijze hoe creatieve processen lopen, en in dit geval hoe geschiedenis gemaakt wordt. Het gaat in haar werk niet om het einddoel, om jezelf, de film, het toneelstuk. Het gaat om de weg er naar toe. De kruislingse verbanden met het therapeutisch zijn geen toeval. Pask registreert wat zo moeilijk te registreren is: Het proces van tryal an error dat aan gezamenlijk resultaten vooraf gaat. Die geheimzinnige en tegenstrijdige formule waar synergie uit voortkomt. 1 + 1 = 3

De manier van werken van Maria Pask is vernieuwend. Haar werk hoort tot de procesgerichte beeldende kunst, wat niet wil zeggen dat het van historische referenties gespeend is. Enkele sleutelwoorden uit de voorbereidende gesprekken met Maria Pask zijn ‘living historie’ – Maria reageerde met een giechel vanwege de contradictio in terminus, en ‘tableaux vivant’ – een theatraal gezelschapsspel dat bijzonder populair was in de 19e eeuw, in familie- of clubverband werden historische situaties en scènes van beroemde schilderijen ‘nagebeeld’. Living History, tableaux vivantes, reenactmentmanifestaties: het gaat steeds over gezelschapsbelevenissen. En misschien heeft haar werk zelfs een crux, zijn de bedrijfsworkshops en therapeutische bijeenkomsten de gezelschapsspelen van onze tijd

top of page